Shit Hot Recordsest. 2005

Shit Hot Records Historical Archives

Hodmeister (Christopher Hoddinott)

Inspiration: Tom Waits, Bjork, Frank Zappa,